Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Totalförsvarsövning 2020

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige - TFÖ 2020. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF är med och övar tillsammans med resten av Sverige för att öka Sveriges motståndskraft.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

TFÖ 2020 är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år i Sverige och den leds och samordnas av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Syftet med övningen är att stärka vårt lands försvarsförmåga.

Öva för att stärka motståndskraften

Under övningen kommer Sverige att utsättas för ett fiktivt hot. I scenariot kommer regeringen att besluta om höjd beredskap och totalförsvaret kommer mobiliseras för att möta ett väpnat angrepp riktat mot Sverige.

Deltagarna kommer bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Det är också en övning i hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

SÄRF:s roll i övningen

Samtliga kommuner kommer att delta i totalförsvarsövningen 2020 och som kommunalförbund kommer SÄRF att under januari och februari övas tillsammans med våra medlemskommuner.

Det är en möjlighet för kommunerna att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Ett deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Kommer övningen att märkas?

Den del av övningen som startar under januari är en så kallad seminarieövning som går ut på att vi får diskutera hur vi ska ta oss an de situationer vi ställs inför. Det är alltså inget allmänheten kommer att märka av i sin vardag, men det är bra att känna till att vi samhällsaktörer övar för att stärka vår beredskap.

Räddningstjänstens uppgift under höjd beredskap och krig

I en krigssituation har den kommunala räddningstjänsten skyddet av civilbefolkningen som sin huvuduppgift.

Under höjd beredskap ska räddningstjänsten bland annat ansvara för att upptäcka och röja farliga områden samt indikera, sanera och vidta andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. Vi ska också hjälpa till med transport av skadade.

Mer information

Mer information om TFÖ 2020 finns på Försvarsmakten och MSB:s webbplatser.

Om civilt försvar
Om den enskildes roll i totalförsvaret

2020-01-28