Ändringar i lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor

Den 1 augusti träder ändringar i lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i kraft. Syftet med ändringarna är att försvåra och begränsa illegal hantering av explosiva varor.

Verksamheter som hanterar explosiva varor och tillståndsmyndigheterna
(kommuner och MSB) berörs i hög grad av förändringarna.

De nya reglerna består av flera ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med tyngdpunkt på ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter. Som en följd av detta införs samtidigt även flera
ändringar i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE).

Ändringarna gäller från den 1 augusti 2021.

Mer information angående de nya föreskrifterna kommer att publiceras under  Företag>Brandfarliga och explosiva varor på vår webbplats.

De flesta reglerna handlar om explosiva varor, men en stor nyhet för samtliga tillstånd enligt LBE är att ansökan om nytt tillstånd måste lämnas in senast 4 veckor innan det gamla löper ut för att få fortsätta enligt det gamla tillstånden enligt förordningens 19§.

Ta del av Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.