Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Organisation

Vår verksamhet är indelad i fem områden; Skydd och samhälle, Insats och beredskap, Utbildning, Verksamhet och chefsstöd samt Teknik och fastighet.

Förbundsdirektör
Vår förbundsdirektör leder verksamheten och rapporterar till förbundets politiska direktion. Strategisk planering och utveckling, ekonomistyrning och uppföljning samt övergripande extern samverkan ingår i förbundsdirektörens ansvar.

Avdelningen för Skydd och samhälle
Skydd och samhälle svarar för tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor, och tillsyn och tillståndsgivning enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Mycket av arbetet är inriktat på olycksförebyggande verksamhet så som rådgivning och information till allmänhet, organisationer och myndigheter, extern utbildning, bygglovsfrågor, riskhantering i samhällsplanering och medverkan i medlemskommunernas krisledningsarbete. Avdelningen svarar även för insatsplaner, olycksutredning och sotningsfrågor.

Avdelningen för Insats och beredskap
Insats och beredskap svarar för operativ beredskap och räddningsinsatser samt planering av förbundets dagliga produktion.

På avdelningen ingår också metodutveckling, räddningstjänstplanering, utbildning- och övningsverksamhet för förbundets personal. De svarar även för hantering av ledningscentral och sambandsteknik.

Avdelningen för Analys och Verksamhetsutveckling
Avdelningen leds av vår Räddningschef som har ansvaret att säkerställa förbundets samlade operativa förmåga samt den strategiska utvecklingen av metoder. Räddningschefen ansvarar också för vår ledningscentral och att gällande lagar, avtal och övergripande mål efterlevs.

Räddningschefen medverkar som representant för Sjuhäradsbygden i Regionala rådet med Landshövdingen som ordförande.

Avdelningen för Utbildning
Utbildningsavdelningen svarar för intern och extern utbildning och har sitt säte på förbundets övningsanläggning Guttasjön. Utbildningsavdelningen utbildar medlemskommunerna, företag, föreningar och privatpersoner med kurser av olika slag. Avdelningen ansvarar också för drift och underhåll av övningsanläggningen.

Kansli
Vår förbundsövergripande Kansli svarar för ekonomi- och personalfrågor, ekonomisk planering, uppföljning och styrning. Däribland uppgifter som bokföring, delårs- och årsbokslut, kundreskontra och leverantörsreskontra. Avdelningen hanterar också rekrytering, lön, personalplanering och arbetsmiljö samt organisationens diarie och arkiv.

Avdelningen för Teknik och fastighet
Avdelningen svarar för underhåll och service av fastigheter, fordon, teknik och IT i förbundet. På avdelningen hanteras också automatlarm. IT sköter drift och infrastruktur av SÄRF:s nätverk och programvaror liksom IT-support till personal, beställning och installation av hård- och mjukvara.

2019-06-07