En översvämmad gata med parkerade bilar.

Risk för översvämning

Om ditt hus är beläget lågt och nära vattendrag är det en god idé att vara väl förberedd om vattennivåerna börjar stiga.

Ett vanligt problem att råka ut för är att inte kunna använda vägar eller tunnlar och att fastigheter fylls med vatten. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skydda dig själv och din egendom från översvämning.

Tidigare erfarenheter

Har ditt område översvämmats tidigare? Via din kommun kan du få ut information om tidigare översvämningar och dess konsekvenser och erfarenheter. Kommunen kan också ha information om rådande vattenläge i ditt område.

Det är bra om du vet hur vattennivåerna ligger vid normala förhållanden. Då avgör du snabbt om de börjar stiga.

Vid risk för översvämning råder vi att nog följa SMHI:s prognoser och varningar.

Att bygga barriärer

Med en tillfällig sand- eller jordvall kan mindre översvämningar motarbetas. Täck antingen vallen med plast eller använd färdiga sandsäckar. Funder i förväg ut var det bästa läget för en tillfällig barriär är, den ska skydda det som är viktigast.

Det är viktigt att du skyndsamt tar bort vallen så snart översvämningsrisken är över eftersom den ökar belastningen på marken och kan orsaka skred.

Att pumpa rätt

Det finns möjlighet att hyra eller köpa pumpar. Var gärna ute i god tid så att du har mjlighet att träna på att använda pumpen innan översvämningsrisken är överhängande.

Om du ska länspumpa en källare i din fastighet är det viktigt att trycket på insida och utsida överensstämmer. Är marken runt om källaren mättad med vatten och du pumpar ut vatten ur källaren ökar trycket inåt och det har inträffat att källargolv brustit och källare jordfyllts. För att vara säker på hur källarens väggar och golv klarar vattentrycket vid länspumpning kan du ta hjälp av byggnadskonstruktör eller geotekniker.

Checklista – var förberedd

 • Förvara inte värdefulla saker och elektriska apparater i källare.
 • Kontrollera att källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.
 • Täta ventiler om det finns sådana i marknivå.
 • Bygg en tillfällig barriär av sandsäckar.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren om vatten tränger in i huset.
 • Pumpa ut inkommande vatten med en länspump.
 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Källa: dinsäkerhet.se