Personuppgifter inom SÄRF

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund behandlar uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är den svenska namnet på EU:lagen the General Data Protection Regulation, som ofta förkortas som GDPR.

Personuppgiftsansvar

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för övrig behandling av personuppgifter inom organisationen. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt.

Offentlighetsprincipen och allmän handling

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalt förbund och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar. Personuppgifter som kommer in till SÄRF anses i regel som allmänna handlingar och kan begäras ut av allmänheten.

Personuppgifter som behandlas av SÄRF

Personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, m.m, som lämnas i samband med kontakt med oss blir allmän handling och sparas enligt gällande arkivbestämmelser.

Personuppgifter som lämnas till oss genom telefonsamtal, webbformulär, e-post, brev, m.m, sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla syftet med varför uppgiften sparats. Andra regelverk och annan lagstiftning, såsom arkivlagen, bokföringslagen eller arbetsrättslig lagstiftning, påverkar också hur länge en personuppgift sparas.

I samband med räddningsinsatser inhämtas i vissa fall personuppgifter i form av namn, adress och kontaktuppgifter för att kunna följa upp och utföra åtgärder efter händelsen på ett effektivt sätt. Dessutom förekommer bild- och filmdokumentation av vissa insatser vilket även kan utföras via drönare (obemannade flygfarkoster). Syftet med dokumentationen är primärt att effektivisera insatsledningen samt att uppfylla kraven i LSO (2003:778) 3 kap 10§. Vid enstaka tillfällen dokumenteras även övningar på motsvarande sätt.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda på SÄRF som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter vid behandling av ditt ärende. Beroende på vilken typ av ärende det gäller kan de anställda utgöras av tillsynsförrättare, tillståndshandläggare, administrativ personal, brandskyddskontrollanter, styrkeledare eller insatsledare.

I vissa fall måste vi lämna ut dina personuppgifter till organisationer utanför den egna myndigheten så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller SÄRF:s sotarleverantörer.

Det kan även förekomma att dina personuppgifter lämnas ut som allmänna handlingar.

Hur länge sparas personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av SÄRF så länge som ändamålet med behandlingen kvarstår. Personuppgifterna kommer vidare att hanteras enligt de regler som gäller för SÄRF som till exempel dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut.

Dina rättigheter

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter.
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter.
  • Begära dataportabilitet.
  • När som helst återkalla lämnat samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde och påverkar inte tidigare behandlingar.
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar kan vissa av dessa rättigheter komma att begränsas.

På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter.

Tillgång till och rättning av personuppgifter

Vill du veta hur Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund behandlar personuppgifter om dig, så skicka en undertecknad specificerad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och att få uppgifter rättade. Använd länkad blankett för din begäran.

Observera att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel diarier, kundregister, avtal, tillstånd, m.m. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund distribuerar heller inte personuppgifter vidare till tredje part utom sådant som krävs för att genomföra sitt uppdrag som myndighet.

Känner du att personuppgifter behandlats felaktigt

Om du upplever att SÄRF behandlat personuppgifter på ett felaktigt sätt så anmäl detta till oss. Klicka här för att komma till anmälningsformuläret. Du kan också naturligtvis istället skicka ett vanligt brev. Adress hittar du här. Beskriv på vilket sätt du anser att SÄRF inte fullgjort sitt ansvar som Personuppgiftsansvarig så kontaktar vi dig i frågan.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt tänk då på att inte lämna med några personliga uppgifter om dig själv då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.

Lämna inte ut känslig information via telefon eller e-post

Ingen anställd inom SÄRF kommer att fråga efter eller be dig lämna ut känsliga uppgifter om din person via telefon eller e-post. Med känslig information menar vi till exempel ditt personnummer, kreditkortsnummer och inloggningsuppgifter.

Kontakt med oss via sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med SÄRF, tänk då på att informationen kommer att överföras till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig därför att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

GDPR-samordnare vid SÄRF

Kontaktperson avseende frågor om Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds behandling av personuppgifter är Susanne De Paul som nås via serf@serf.se.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud (DSO) för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Personuppgiftsansvarig) utses av den politiskt sammansatta direktionen. De som utsetts till Dataskyddsombud är:

Magnus Blomqvist tel. 070-948 78 36

Dan Bodin tel. 070-948 73 31

Båda nås även via e-post: dso@borasregionen.se