Personuppgifter inom SÄRF

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund behandlar uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvar

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för övrig behandling av personuppgifter inom organisationen. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt.

Offentlighetsprincipen

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalt förbund och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar.

Personuppgifter som behandlas av SÄRF

Personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, m.m, som lämnas i samband med kontakt med oss blir allmän handling och sparas enligt gällande arkivbestämmelser.

Personuppgifter som lämnas till oss genom telefonsamtal, webbformulär, e-post, brev, m.m, sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla syftet med varför uppgiften sparats. Andra regelverk och annan lagstiftning, såsom arkivlagen, bokföringslagen eller arbetsrättslig lagstiftning, påverkar också hur länge en personuppgift sparas.

I samband med räddningsinsatser inhämtas i vissa fall personuppgifter i form av namn, adress och kontaktuppgifter för att kunna följa upp och utföra åtgärder efter händelsen på ett effektivt sätt. Dessutom förekommer bild- och filmdokumentation av vissa insatser vilket även kan utföras via drönare (obemannade flygfarkoster). Syftet med dokumentationen är primärt att effektivisera insatsledningen samt att uppfylla kraven i LSO (2003:778) 3 kap 10§. Vid enstaka tillfällen dokumenteras även övningar på motsvarande sätt.

Vill du veta hur Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund behandlar personuppgifter om dig, så skicka en undertecknad specificerad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och att få uppgifter rättade.

Observera att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel diarier, kundregister, avtal, tillstånd, m.m. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund distribuerar heller inte personuppgifter vidare till tredje part utom sådant som krävs för att genomföra sitt uppdrag som myndighet.

Känner du att personuppgifter behandlats felaktigt

Om du upplever att SÄRF behandlat personuppgifter på ett felaktigt sätt så anmäl detta till oss. Klicka här för att komma till anmälningsformuläret. Du kan också naturligtvis istället skicka ett vanligt brev. Adress hittar du här. Beskriv på vilket sätt du anser att SÄRF inte fullgjort sitt ansvar som Personuppgiftsansvarig så kontaktar vi dig i frågan.

GDPR-samordnare vid SÄRF

Kontaktperson avseende frågor om Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds behandling av personuppgifter är Bo Sandström, tel. 033-172918 E-post: bo.sandstrom@serf.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud (DSO) för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Personuppgiftsansvarig) utses av den politiskt sammansatta direktionen. De som utsetts till Dataskyddsombud är:

Magnus Blomqvist tel. 070-948 78 36

Dan Bodin tel. 070-948 73 31

Båda nås även via e-post: dso@borasregionen.se