Instruktioner och rutiner

Det är viktigt att det finns instruktioner och rutiner för brandskyddet i verksamheten. Dessa bör vara nerskrivna och kända för samtliga medarbetare.

Finns regler för rökning, hetarbeten och andra brandrisker? Finns rutiner för besökande och hantverkare? Minimibemanning för att klara utrymning? Anpassa instruktionerna efter verksamhetens egna specifika förutsättningar.

Rutiner vid brand

Rutiner för ett nödläge vid brand ska finnas. Det är viktigt att alla vet vad de ska göra om det börjar brinna eller larmet går. Punkter som är viktiga är:

 • Rädda direkt hotade, varna andra
 • Larma
 • Släck och/eller stäng inne branden
 • Utrym byggnaden
 • Möt räddningstjänsten

Särskilda risker

Om verksamheten har några särskilda risker ska det finnas rutiner för hur dessa hanteras. Detta kan exempelvis vara:

 • Hantering av brandfarlig vara
 • Arbete i verkstad
 • Truckladdningsplats
 • Rökning
 • Hantering av sopor/avfall/kemikalierester
 • Heta arbeten
 • Rutiner för hantverkares arbete i lokalerna

Exempel på instruktioner

Exempel på instruktioner som kan finnas är:

 • Ytor i utrymningsvägar hålls fria och får inte vara blockerade.
 • Släckutrustning får inte vara blockerad eller skymd.
 • Blinkande lysrör byts omgående.
 • Genomlysande nödutgångsskyltar ska alltid lysa.
 • Rökning sker på anvisad plats enligt riktlinjer.
 • Tända ljus får aldrig lämnas obevakade. Den som tänder ljus ansvarar för att de släcks.
 • Brandklassade dörrar ska hållas stängda.
 • Tillstånd för heta arbeten ska utfärdas av brandskyddsansvarig.

För att öva in rutiner i händelse av brand eller utrymning på grund av andra orsaker ska utrymningsorganisationen övas regelbundet. Utrymningsövningar bör ske minst en gång per år.