Operativ ledning

Här har vi samlat information kring vårt räddningsledningssystem och operativa funktioner.

Räddningsledningssystem

Räddningsledningssystem Älvsborg är ett gemensamt system för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, och Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, AVRF.

Personal från SÄRF och AVRF ansvarar för den dagliga driften och det praktiska arbetet i ledningscentralen som är placerad på Borås brandstation.

Funktionerna nedan är alla en del av räddningsledningssystemet. Personalen anställd av SÄRF tillhör organisatoriskt förbundets enhet för system- och insatsledning.

En del av Räddningsregion Västra Götaland

Räddningsledningssystem Älvsborgs är en del av Räddningsregion Västra Götaland där totalt fyra räddningsledningssystem ingår. I praktiken innebär det att ett ledningssystem bistår en annan del av räddningsregionen vid behov. Samverkansmodellen ger en ökad samlad förmåga och uthållighet för att klara större och komplexa räddningsinsatser.  

Vakthavande befäl, VB

Personal som arbetar i ledningscentralen, belägen på Borås brandstation, innehar funktionen Vakthavande befäl och är därmed Driftchef i räddningsledningssystemet. Det innebär ett stort ansvar för den övergripande ledningen i systemet.

Vakthavande befäl arbetar bland annat med händelsevärdering, insatsuppföljning, beredskapsplanering och samverkan med andra blåljusorganisationer och myndigheter. Arbetet innebär att med kort varsel kunna initiera och effektivt leda de mindre insatserna liksom de större, mer påfrestande händelserna. Inte sällan sker arbetet under tidspress och vid mentalt krävande situationer.

Våra vakthavande befäl har alla en kombinationstjänst med olika ansvarsområden. Det handlar till exempel om utveckling av den delen av räddningstjänstverksamheten som hör till räddningsledningssystemet så som rutiner och planer för arbetet samt teknik och handhavande i ledningscentralen. 

Funktionen är bemannad dygnet runt.

Yttre befäl, YB

Yttre Befäl innehar funktionen som Insatsledare i räddningsledningssystemet och tillhör därmed den skadeplatsnära ledningen. Funktionen verkar som Räddningsledare, Storsektorchef, Sektorschef eller Insatschef beroende på insatsen storlek och komplexitet. Samverkan med andra blåljusorganisationer, myndigheter och civila intressenter är en naturlig del av arbetet.

Yttre befäl har som uppdrag att, enskilt och tillsammans med andra ledningsfunktioner, förbereda för det som kan hända, hantera det som har hänt och följa upp verksamheten för att skapa förbättringar.

Våra yttre befäl har alla en kombinationstjänst med olika ansvarsområden, till exempel arbetsuppgifter för räddningstjänstverksamheten som rör insatsledning på skadeplats.

Funktionen är bemannad dygnet runt.

Vakthavande räddningschef, VRC

Vakthavande räddningschef, VRC, är den högsta ledningsfunktion i räddningsledningssystemet.

Vakthavande räddningschef svarar, på uppdrag av räddningschefen, för räddningschefsmandat för pågående räddningstjänstverksamhet. I uppdraget ingår ansvar för att räddningsinsatser bedrivs på ett godtagbart sätt samt att beredskapen uppfyller handlingsprogrammets mål och gällande avtal. Att prioritera för att optimera samtidiga insatser samt risk- och hotbild ingår i uppdraget.

Beroende på händelse kan vakthavande räddningschef verka operativt på skadeplats alternativt som ledningsstöd i ledningscentralen. 

Funktionen är en bemannad dygnet runt.

Vakthavande ledningsstöd, VLS

I räddningsledningssystemet ingår Vakthavande ledningsstöd, VLS. En funktion som verkar i beslutsdomänen systemledning och som vid behov bistår Vakthavande befäl i ledningscentralen. Vakthavande ledningsstöd kan också verka operativt på skadeplats.

I arbetsuppgifterna kan bland annat händelsevärdering, insatsuppföljning och beredskapsplanering ingå. Andra exempel på arbetsuppgifter handlar om inriktning- och samordningskontakt för externa aktörer samt samverkansperson, främst mot medlemskommuner.

Funktionen är en beredskapsfunktion.

Regional Insatsledare, RIL

Ledningsfunktionen Regional insatsledare, RIL, kan verka i roller som Räddningsledare och Insatschef, såväl som i stödjande roller i både system-, insats- och uppgiftsledning.

Funktionen kan exempelvis nyttjas vid ledning och hantering av räddningsinsatser med stor komplexitet och omfattande hjälpbehov samt samordning och hantering av samtidiga insatser över tid. System- och perspektivförståelse, bland annat kring hur olika lagstiftningar kan påverka övergripande ledning av kommunal räddningstjänst, riskbedömning och ledningsstöd är andra exempel på områden som RIL kan nyttjas inom.

Funktionen RIL finns inte explicit i ledningssystemet utan rollerna som hänförs till funktionen RIL fördelas just nu efter behov på de insatsledarfunktioner som finns tillgängliga.

Styrkeledare

Funktionen Styrkeledare är en arbetsledande roll och finns representerad på alla SÄRF:s heltids- och RiB-stationer. Styrkeledaren tillhör den skadeplatsnära ledningen och arbetsleder ofta en mindre grupp brandmän och rapporterar till insatsledningen.  

Funktionen är bemannad dygnet runt på heltidsstationerna i Borås och Skene. Det finns även ett antal styrkeledare i beredskap.

Brandman

Brandmän utför räddningsarbete vid olika typer av olyckor. De förbereder sig genom utbildning, övning och annan kompetensutveckling för att genomföra räddningsinsatser vid bränder och olyckor. 

Vid insatser utgör brandmännen den personalgrupp som arbetar närmst det inträffade och de drabbade. Personalen behöver ofta ta snabba beslut i kritiska situationer.

Funktionen är bemannad dygnet runt på heltidsstationerna i Borås och Skene. Det finns också ett större antal brandmän i beredskap vid förbundets RiB-stationer samt räddningsvärnspersonal vid förbundets räddningsvärn.

Vill du veta mer?

Är du intresserad och vill veta mer om oss på SÄRF? Tveka inte att höra av dig! 

Klicka här för kontaktvägar till oss.
Klicka här för lediga tjänster