Sotning och brandskyddskontroll

Många bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar så sotning och brandskyddskontroll är viktigt för att förebygga brand.

Rengöring - sotning - av eldstad och rökkanaler från sot behöver ske regelbundet för att förebygga och minimera risken för brand. Sot uppstår vid förbränning i en eldningsanläggning och kan variera beroende på valet av bränsleslag och förutsättningarna vid förbränningen. Otillräcklig rengöring kan lätt leda till brand i sotavsättningarna med risk för brandspridning till byggnaden i övrigt.

Kommunen (räddningstjänsten) ansvarar för att sotningsverksamheten bedrivs enligt bestämmelser i lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och anger med vilka frister, det vill säga hur ofta, sotning ska ske och hur sotningen organiseras och utförs. Fristerna anges med hänsyn till risken för brand i anläggningen och beror på anläggningens utformning, bränsleslag och eldningsfrekvens.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen utförs också enligt lagen om skydd mot olyckor och syftet är att upptäcka fel och brister hos anläggningen/eldstaden som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks andra typer av risker påtalas även detta.

Områden som kontrolleras

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel
  • Takskyddsanordningar
  • Närliggande brännbart material

Objekt som kontrolleras

  • Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
  • Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder
  • Lokaleldstäder
  • Imkanaler från restauranger, storkök och jämförbara utrymmen

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med de intervall som Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, beslutar. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 eller 6 år.

Rensning av imkanaler i privatbostäder

Det finns i dag inget lagkrav på rengöring av imkanaler i privatbostäder. År 2004 tog dåvarande Räddningsverket, i dag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bort kraven på rengöring av imkanaler för privatpersoner.

Det är därför fritt att välja vilken firma man vill för rengöring, om man inte gör det själv. Det är då lämpligt att ta in pris från flera entreprenörer för att få en bättre bild av kostnaden.

Vår rekommendation är att spisfläkt och filter regelbundet kontrolleras och rengörs för att brandrisken skall minska och ge din fastighet ett bättre luftflöde.

Vem sotar och vem utför brandskyddskontroll?

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ytterst ansvarig för medlemskommunernas verksamhet för sotning och brandskyddskontroll. Det praktiska arbetet utförs på entreprenad i respektive kommun. Vid frågor om hur ofta sotning respektive brandskyddskontroll utförs kontakta entreprenören i din kommun.

Kontakt

Bollebygd, Borås, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn

Gösab Sotning AB
033-41 75 75, 070-310 32 28

Mark

Sotar´n i Mark AB
0320-140 50

Sotning av egen fastighet

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund får, enligt lagen om skydd mot olyckor, medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Läs mer om sotning av egen fastighet.