Brandfarliga och explosiva varor

Vi på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar för tillståndsgivning och regelbunden tillsyn gällande hantering av brandfarliga varor i våra medlemskommuner. Vi ansvarar även för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor.

Till brandfarliga varor hör brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Explosiva varor är explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Det finns regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Oavsett mängd vara som hanteras finns kravet på att följa dessa regelverk. Hanterar du större mängder kan det dessutom vara så att det krävs ett tillstånd enligt lag om brandfarlig och explosiva varor (SFS 2010:1011).