Automatiska brandlarm

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor, egendom och miljö. En tidig upptäckt av en brand medför goda förutsättningar för att människor ska hinna utrymma lokaler samt att skador på egendom och miljö kan begränsas. Ett automatiskt brandlarm utgör alltså en viktig del i en byggnads brandskydd.

I dagsläget finns ingen lag som kräver automatiska brandlarm vidarekopplade till bemannad plats, undantaget hotell och vårdinrättningar. Dock väljer många verksamhetsägare att installera automatiska brandlarm för att trygga personalsäkerhet och skydda egendom.

Ägaren och/eller nyttjanderättshavaren är ansvarig för brandskyddet i en byggnad. Ansvaret innefattar även den automatiska brandlarmsanläggningen och dess statuts, underhåll samt de larm anläggningen genererar. Brandlarmen består av rök- eller värmedetektorer som skickar en signal till en centralapparat som vidarebefordrar signalen till en bemannad plats.

Avtalskrav

För att ha ett avtal med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund krävs att larmet är direktkopplat till SOS Alarm och räddningstjänsten. Vid nya anslutningar åker representanter från oss alltid till platsen för att godkänna larmet.

Vi på SÄRF har en rad krav som gäller vid anslutning av ett automatiskt brandlarm. I vår kvalitetsplan kan du få information kring anslutningar, avtal, provningar, bortkoppling och uppföljning av larm.

Kvalitetsplan för automatiska brandlarm

Blankett för anslutning av nytt automatlarm

Hör av dig till oss om du har frågor
033 – 17 29 59, automatlarm@serf.se

Uppsägning

Uppsägning av ett automatiskt brandlarm ska ske skriftligt. Uppsägningstiden är enligt avtal tre månader. Tänk på att noga ange från vilket datum uppsägningen ska gälla.

Blankett för uppsägning av automatiskt brandlarm