Explosiva varor

Explosiva varor är explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. För den mesta hanteringen av sådana varor krävs tillstånd samt en föreståndare. Vi på räddningstjänsten handlägger tillstånd och utför tillsyn av explosiva varor i våra medlemskommuner Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Skärpt kontroll över explosiva varor

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet bombdåd med civila sprängämnen. Riksdag och regering har därför valt att skärpa lagstiftningen.

Anmälan och godkännande av deltagare i verksamhet med explosiv vara

Ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) gör att den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor enligt LBE ska anmäla till tillståndsmyndigheten vilka personer som i verksamheten får delta i hantering, överföring, import och export av sådana varor från och med 1 augusti 2021. Deltagare ska sedan godkännas av tillståndsmyndigheten och godkännande är en förutsättning för att de anmälda personerna ska få delta i verksamheten. Deltagarnas personuppgifter kan komma att kontrolleras vid en tillsyn.

Undantag från anmälningsplikt regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2021:3. Undantagen verksamhet är sådan som endast hanterar explosiv vara av begärlighetsgrad C (se Bilaga 7, MSBFS 2019:1) eller lärarledd undervisning där explosiv vara hanteras. Exempel på verksamheter som omfattas av anmälan och godkännande är de som hanterar sprängämnen, tändämnen, krut, ammunition eller stenspräckare.

Retroaktiv prövning

För de verksamheter med befintligt tillstånd explosiv vara som omfattas av regleringen, ska samtliga deltagare i verksamheten anmälas retroaktivt och vara godkända senast 1 februari 2022 för att få fortsätta delta. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare efter detta datum riskerar att få tillståndet återkallat. Det kommer inte att vara möjligt att utfärda dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av deltagare.

Ytterligare förändringar i LBE-lagstiftningen

Vid ansökan om nytt tillstånd ska personer med betydande inflytande över verksamheten anmälas och prövas om sökanden är en juridisk person.

Exempel på personer med betydande inflytande som avses är:

  • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
  • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
  • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
  • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Likaså begränsas möjligheten att fortsätta med sin verksamhet om man inte inkommer med sin ansökan minst 4 veckor innan giltigt tillstånd går ut. Detta gäller vid tillstånd för både brandfarlig och explosiv vara. Tillståndstiden för explosiv vara kommer från och med 1 augusti 2021 även begränsas till maximalt tre år.

För mer information kring den ändrade lagstiftningen, se MSB:s hemsida:
Skärpt kontroll över explosiva varor (msb.se)

Tillstånd

För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. För att få tillstånd så måste du alltså kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt.

Det finns ett omfattande regelverk kring hur explosiva varor ska hanteras.Tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel och/eller överföring (inom Sverige) krävs för den mesta hanteringen av explosiva varor. Om du vill utföra sprängning krävs tillstånd från polisen. Om du vill importera, tillverka samt transportera över landsgräns krävs tillstånd för Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB. Läs mer i MSB:s handbok.  

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Den eller de ska godkännas av räddningstjänsten.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd söks med blanketten Ansökan tillstånd explosiv vara. Maximal ordinarie handläggningstid är 3 månader men kan förlängas till 6 månader. En ej komplett ansökan kommer att behöva kompletteras. Anvisningar om vad en ansökan ska innehålla finns i blankettens bakre del.

Ansökan om nytt tillstånd ska lämnas senast 4 veckor innan det gamla löper ut för att få fortsätta verksamheten enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden(19 §).

Personuppgifter som anges i formulär och skickas till SÄRF används endast i ovan angivet syfte. Läs mer om SÄRF:s behandling av personuppgifter

Anmälan av föreståndare och deltagare för explosiva varor

Föreståndare och deltagare i verksamhet med explosiva varor ska enligt 9 och 9 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor anmälas till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och prövas avseende lämplighet, använd blanketten Anmälan av föreståndare och deltagare för explosiva varor.

Personuppgifter som anges i formulär och skickas till SÄRF används endast i ovan angivet syfte. Läs mer om SÄRF:s behandling av personuppgifter

Avgift

Beslutade avgifter för handläggning av tillstånd för explosiv vara varierar beroende på ärendets omfattning och/eller verksamhetens storlek. En väl utformad ansökan effektiviserar handläggningen och minskar handläggningstiden vilket leder till en lägre avgift. 

Taxor för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn

Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn gällande hantering av explosiv vara. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Hör av dig till oss om du har frågor. Kontaktperson är brandingenjör Johannes Corbee, johannes.corbee@serf.se.