Explosiva varor

Explosiva varor är explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. För den mesta hanteringen av sådana varor krävs tillstånd samt en föreståndare. Vi på räddningstjänsten handlägger tillstånd och utför tillsyn av explosiva varor i våra medlemskommuner Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Tillstånd

För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. För att få tillstånd så måste du alltså kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt.

Det finns ett omfattande regelverk kring hur explosiva varor ska hanteras.Tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel och/eller överföring (inom Sverige) krävs för den mesta hanteringen av explosiva varor. Om du vill utföra sprängning krävs tillstånd från polisen. Om du vill importera, tillverka samt transportera över landsgräns krävs tillstånd för Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB. Läs mer i MSB:s handbok.  

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Den eller de ska godkännas av räddningstjänsten.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd söks med blanketten Ansökan tillstånd explosiv vara. Maximal ordinarie handläggningstid är 3 månader men kan förlängas till 6 månader. En ej komplett ansökan kommer att behöva kompletteras. Anvisningar om vad en ansökan ska innehålla finns i blankettens bakre del.

Personuppgifter som anges formulär och skickas till SÄRF används endast i ovan angivet syfte. Läs mer om SÄRF:s behandling av personuppgifter

Avgift

Beslutade avgifter för handläggning av tillstånd för explosiv vara varierar beroende på ärendets omfattning och/eller verksamhetens storlek. En väl utformad ansökan effektiviserar handläggningen och minskar handläggningstiden vilket leder till en lägre avgift. 

Taxor för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn

Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn gällande hantering av explosiv vara. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Hör av dig till oss om du har frågor. Kontaktperson är brandingenjör Johannes Corbee, johannes.corbee@serf.se