Organisation

​​​​​​​Vår verksamhet är indelad i ett antal avdelningar vars ansvarsområden beskrivs nedan.

Förbundsdirektör

Förbundets verksamhet leds av vår förbundsdirektör som rapporterar till förbundets politiska direktion.

Avdelning Verksamhetsstyrning

Avdelningen för verksamhetsstyrning arbetar strategiskt med planering och utveckling av vår verksamhet. Ekonomistyrning och uppföljning, säkerhet och säkerhetsskyddsarbete samt intern och extern kommunikation ingår i avdelningens ansvar. Förbundsdirektören leder avdelningens arbete.

Avdelning Kansli

Vårt förbundsövergripande kansli svarar för ekonomi- och personalfrågor, däribland ekonomisk planering och uppföljning. Avdelningen hanterar också rekrytering, lön, personalplanering, arbetsmiljö samt förbundets diarie och arkiv.

Avdelning Verksamhetsstöd

Delar av avdelningen arbetar med utbildning samt drift och underhåll av vår utbildnings- och övningsanläggning Guttasjön. På anläggningen genomförs intern liksom extern utbildning. Bland annat hålls kurser för våra medlemskommuner samt företag, föreningar och privatpersoner. Avdelningen ansvarar också för underhåll och service av fastigheter, fordon och materiel. Här finns även ansvaret för förbundets teknik och IT samt hanteringen av automatiska brandlarm.

Avdelningen för verksamhetsstöd är indelad i fyra grupper; Utbildning, Teknik/IT, Service samt Fastighet, fordon och materiel.

Avdelning Förebyggande

Den förebyggande avdelningen ansvarar för tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor, och tillsyn och tillståndsgivning enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Mycket utav arbetet är även inriktat på att svara upp på remisser från andra myndigheter. Bland annat så stöttar vi våra medlemskommuner i plan- och byggprocessen. Den olycksförebyggande verksamheten så som rådgivning och information till allmänhet och organisationer bidrar hela organisationen till men ansvaret för planering och uppföljning ligger på avdelningen. Avdelningen svarar även för fördjupade olycksutredningar och sotningsfrågor.

Avdelning Operativa

Den operativa avdelningen svarar för operativ beredskap, utförande av räddningsinsatser samt planering av daglig produktion. Här ingår metodutveckling, räddningstjänstplanering samt utbildning- och övningsverksamhet för förbundets personal. Avdelningen ansvarar även för ledningscentral och sambandsteknik.

Avdelningen leds av vår räddningschef som har ansvaret för att säkerställa förbundets samlade operativa förmåga samt den strategiska utvecklingen av metoder.