Ansvar

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

De ansvariga ska se till att det finns släckutrustning tillgänglig, vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador som följd av brand. I arbetet ingår att arbeta med både byggnadstekniska och organisatoriska delar, det vill säga alltifrån brandcellsgränser till utbildning av personal.

I lagen regleras inte vem av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för vilka delar av brandskyddet. Detta måste fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren själva avtala om.