Direktionen sammanträder

Fredagen den 27 januari sammanträder direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund på Borås brandstation.

Mötet hålls mellan kl 13.30 - cirka 16.00. 

Sammanträdets dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Konstituerande av SÄRF:s direktion
 5. Sammanträdesdagar 2023
 6. Delegationsbestämmelser
 7. Firmatecknare
 8. Direktionens deltagande vid SÄRF:s medlemsråd
 9. Rapport delegationsärenden
 10. Rapport ärenden för kännedom
 11. Övriga frågor 
 12. Information om SÄRF:s verksamhet
 13. Information från förbundsdirektören