SÄRF deltar i forskningsprojekt för att stärka brandskydd för riskutsatta

I samverkan med Räddsam VG har SÄRF gjort en ansökan till Brandforsk för medel att bedriva ett projekt med mål att arbeta fram riktlinjer och praktiska verktyg inom begreppet stärkt brandskydd.

Bakgrund

Vi vet att 80-90% av dödsbränderna sker i hemmet. Av de som idag dör i en bostadsbrand kan en absolut majoritet benämnas som sårbara. Orsakerna till sårbarheten varierar men genomgående är att personen haft nedsatt förmåga att upptäcka, hantera och utrymma en brand. Statistiken pekar på att antalet omkomna som är 80 år eller äldre kan komma att öka så mycket som med 30 procent fram till 2030.

Trots omfattande forskning och kunskap om individanpassat brandskydd brister alltså brandskyddet för personer i vanliga bostäder med behov av omfattande hemtjänst och bostadsanpassningar.

Utifrån detta har SÄRF i samverkan med Räddsam VG gjort en ansökan till Brandforsk för medel att bedriva ett projekt med mål att först på regional nivå men på sikt också nationellt arbeta fram riktlinjer och praktiska verktyg inom begreppet stärkt brandskydd för att skapa trygga bostadsanpassningar för personer med behov av stödinsatser. Brandskyddet i bostaden ska tillgodoses i samband med biståndsansökan.

Fredrik Lovén, brandingenjör vid SÄRF- Ansvaret för att tillse brandskydd för riskutsatta ligger lokalt. I MSB:s roll att stötta svensk räddningstjänst saknas idag riktlinjer och praktiska verktyg för att åstadkomma skillnad, säger SÄRF:s brandingenjör Fredrik Lovén som ingår i projektgruppen.

I projektgruppen ingår även Brandinspektör Karin Sundström från Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Brandinspektör Mona Hedhman från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Josefin A Åkerström, samordnare för särskilt riskutsatta på Räddningstjänsten Storgöteborg. Gruppen stöttas även av Johanna Gustavsson, Lektor i Riskhantering vid Karlstad Universitet samt Brandforsk.

Barriärsmodellen

Forskningsprojektet utgår från en framtagen modell som bygger på de barriärer målgruppen påverkas av för att kunna utrymma i händelse av brand. Det är brandforskare vid Karlstad Universitet som i samverkan med projektgruppen arbetat fram modellen.

Modellen baseras på fyra olika barriärer; juridik, teknik, ekonomi och arbetsmiljö.

Juridiskt kommer gruppen, med stöd av flertalet jurister, att försöka tolka Socialskyddslagen kring lagstöd för äldre vad gäller anpassat brandskydd i sin hemmiljö. 

Det saknas idag en nationell teknisk standard för mobila sprinklers som är en stöttepelare i det stärkta brandskyddet. Genom Brandskyddsföreningen hoppas man genom projektet få fram en teknisk standard. Inom lagen om bostadsanpassning finns idag bidrag för kommunen att få vid installation av spisvakt. Inom ramen för projektet vill man utmana med möjligheten till att bidraget även ska omfatta mobila sprinklers.

I händelse av brand råder idag en otydlighet vad gäller vårdarens ansvar att sätta sig själv respektive brukaren i säkerhet och eventuellt utsätta sig själv för fara. Här vill man reda ut vad som ingår i personalens ansvar.

- Vi vill genom projektet åstadkomma någonting praktiskt greppbart som man lokalt kan agera utifrån, säger Fredrik Lovén.

Projektet sträcker sig över 2022 och ska utveckla barriärmodellens hinder och identifiera fortsatta utvecklings- och forskningsfrågor. Projektets omfattning landar uppskattningsvis omkring 500 timmars arbete vilket delvis finansieras via Brandforsk.